การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21      ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา


สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ขอเชิญร่วมเรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้

- การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา

- การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

- การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

- การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์


แบบฟอร์มติดต่อกลับ